Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλώσιμου Υ/Γ υλικού Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου ΝΝΑ, με σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, Εκτιμώμενης Αξίας 53.888,39€ πλέον ΦΠΑ με Ηλ. Πλειστηριασμού.

Ιουν 07, 2019