Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλώσιμου Υ/Γ υλικού Πυρηνικής Ιατρικής ΝΝΑ, με σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, Εκτιμώμενης Αξίας 51.265,00€ πλέον ΦΠΑ με Ηλ. Πλειστηριασμό.

Ιουν 07, 2019