Ματαίωσης Συν. Διαγ. για την Επιλογή Οικονομικού Φορέα για την εκτέλεση εργασιών Επιπέδου W-5 και W-6 Ηλεκτρομηχανών MTU 8V 396 TB 53, του ποσού των Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€)

Απρ 12, 2019