ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά,Π/Θ Υλικών Κ. Μηχανών προς Κάλυψη Αναγκών Κ/Φ Τύπου ΟΡΜΗ,Eκτιμώμενης αξίας € 50.338,94 άνευ ΦΠΑ

Απρ 11, 2019