Προμήθεια ΝΝΚ ενός Εύκαμπτου Video Λαρυγγοσκόπιου με συνοδό εξοπλισμό Ινοπτικό Φορητό Λαρυγγοσκόπιο, προϋπολογισμού δαπάνης 10.483,87€ χωρίς ΦΠΑ.

Μαρ 12, 2019