Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) «Πνευματικού ή Ηλεκτρικού Δερμοτόμου Μπαταρίας», για την κάλυψη αναγκών του Χειρουργικού Τμήματος του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης (CPV: 33161000), (11.290,32€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ).

Μαρ 08, 2019