Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού για την Εργασία Διαχείρισης Επικύνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) Ναυτικού Νοσοκοµείου Κρήτης εκτιµώµενης αξίας 36.290,32€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (45.000,00€ συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και ΦΠΑ)

Ιουν 13, 2018