Συν. Διαγ. Π/Θ Αναλώσιμου Υ/Γ Υλικού Περιοχικής Αναισθησίας για το Αναισθησιολογικό Τμήμα ΝΝΑ, με σύναψη ΣΠ, Εκτιμώμενης Αξίας 48.195,50 € πλέον ΦΠΑ με τη διαδικασία του Ηλεκτρ. Πλειστ.

Απρ 13, 2018