Συν. Διαγ. Π/Θ Αναλώσιμου Υ/Γ Υλικού Καρδιοπνευμονικής Υποστήριξης Ασθενών Εντατικής ΜΕΘ Γενικής ΝΝΑ, με σύναψη ΣΠ, Εκτιμώμενης Αξίας 53.025,00 € πλέον ΦΠΑ με τη διαδικασία του Ηλεκτρ. Πλειστ.

Απρ 13, 2018