Συν. Διαγ. Π/Θ Αναλώσιμου Υ/Γ Υλικού Ακτινολογικού Εργαστηρίου ΝΝΑ, με σύναψη ΣΠ, Εκτιμώμενης Αξίας 51.035,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ με τη διαδικασία του Ηλεκτρ. Πλειστηριασμού.

Απρ 13, 2018