ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Μίσθωσης Δωματίων Ξενοδοχείου.εκτιμώμενης αξίας (60.000,00€)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Φεβ 13, 2018