ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ ιματισμού κατατάξεων Ν/Δ και μαθητών παραγωγικών σχολών.εκτιμώμενης αξίας 59.930€) ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Φεβ 12, 2018