ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής, Π/Θ Υλικών για Κάλυψη Αναγκών Υποστήριξης Ρ/Ε, Εκτιμώμενης Αξίας Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (€ 60.000,00), ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

Δεκ 05, 2017