ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Προμήθειας Αρβύλων, Εκτιμώμενης Αξίας Πενήντα Εννέα Χιλιάδων Οκτακοσίων Σαράντα Ευρώ (€ 59.840,00),ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

Δεκ 05, 2017