ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Υλικών για Ανάγκες ΦΓ τ.S,εκτιμώμενης αξίας (€49.000,00)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Δεκ 04, 2017