ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Παροχής Υπηρεσιών Δορυφορικών Επικοινωνιών ΠΠ,εκτιμώμενης αξίας (€55.000,00)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Δεκ 04, 2017