ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές Π/Θ Υλικών τα Οποία Απαιτούνται για τη Χύτευση Ανοδίων και Εξαρτημάτων Π. Πλοίων Ελλιμενιζόμενων σε ΝΚ, Εκτιμώμενης Αξίας (€ 39.950,00), ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

Δεκ 04, 2017