ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Υλικών Kατασκ. Oίκου «KRACHT»για Yποστήριξη Κ.Μειωτήρων FLENDER Αξίας Είκοσι Χιλιάδων Πεντακοσίων Πενήντα Ευρώ (20.550€)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Οκτ 09, 2017