ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Υλικών Γενικής Επιθεώρησης Κύριας Μηχανής Τύπου MWM RHS 518 V12, Εκτιμώμενης Αξίας €26.447,38 ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

Οκτ 09, 2017