ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Νατράσβεστου Καταδυτικών Συσκευών ΔΥΚ, Εκτιμώμενης Αξίας Δεκαoκτώ Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Ευρώ (18.750,00€),ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

Οκτ 09, 2017