ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Προμήθειας Υλικών για Αποκατάσταση Βλάβης Νo.2 Ηλεκτρομηχανής WARTSILA GMT B230.6, Εκτιμώμενης Αξίας 60.000,00€,ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

Οκτ 05, 2017