ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Προμήθειας Παραβλημάτων, Εκτιμώμενης Αξίας Τριάντα Επτά Χιλιάδων Διακοσίων Ευρώ (37.200,00€),ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

Οκτ 05, 2017