ΣΔ με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές,κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο διάρκειας 1 έτους προμήθειας υλικών κάλυψης αναγκών Πολεμικών Πλοίων €60.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Ιουλ 17, 2017