ΣΔ με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές,κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη Σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο διάρκειας 1 έτους προμήθειας μεταλλίων €31.450,00 χωρίς ΦΠΑ

Ιουλ 17, 2017