ΣΔ με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές,κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προμήθειας επισκευής και επιθεώρησης Ηλεκτρομηχανών SEMT PIELSTICK 8PA4V200VG ΦΓ S €52.200,00 χωρίς ΦΠΑ

Ιουλ 12, 2017