ΣΔ με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές,κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προμήθειας υλικών εκτέλεσης περιοδικών επιθεωρήσεων W5 Ηλεκτρομηχανών MTU 8V 396 Φρεγάτας τύπου ΜΕΚΟ €41.250,00 χωρίς ΦΠΑ

Ιουλ 12, 2017