ΣΔ με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές,κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βάσει κόστους (Ολικό Κόστος), προμήθειας συστημάτων υφαλοχρωματισμού ποσού €60.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Ιουν 19, 2017