ΣΔ με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές,κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βάσει κόστους (Ολικό Κόστος), προμήθειας αντιολισθητικών συστημάτων επιχρισμάτων/επιστρώσεων ελικοδρομίων ποσού €60.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Ιουν 16, 2017