ΣΔ με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές,κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για Σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο 1 έτους Προμήθειας μεταλλίων ποσού €34.150,00 χωρίς ΦΠΑ

Ιουν 16, 2017