Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας υλικών επιθεώρησης επιπέδου W5 σε ηλεκτρομηχανές τύπου MTU 6R 183 TE 52 ΤΠΚ τύπου ‘’VOSPER’’, προϋπολογιζόμενου ποσού €60.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Απρ 21, 2017