Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για ένα έτος για την Προμήθεια ιματισμού άθλησης και κατάκλισης μαθητών Παραγωγικών Σχολών του ΠΝ, προϋπολογιζόμενου ποσού €44.025,00 χωρίς ΦΠΑ

Απρ 21, 2017