Συνοπτικός Διαγωνισμός, για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για Ένα (1) Έτος, για την Προμήθεια Ειδών Στολής για Κάλυψη Αναγκών Παραγωγικών Σχολών τού ΠΝ (ΣΝΔ-ΣΜΥΝ), Προϋπολογιζόμενου Ποσού €53.260,00, άνευ Φ.Π.Α.

Απρ 18, 2017