Δεύτερος Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Προμήθειας υλικών τα οποία απαιτούνται για κάλυψη άμεσων αναγκών

Μαρ 17, 2017