Δεύτερος Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με έγγραφες «ενσφράγιστες» προσφορές, για την προμήθεια συστήματος υφαλοχρωματισμού για κάλυψη αναγκών ενός (1) Π. Πλοίου με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει κόστου

Μαρ 17, 2017