Δημόσιος Διαγωνισμός μέσω Ανοικτής Διαδικασίας για την Εκποίηση «ως έχουν» των Πρώην Τ/Α ΤΥΦΩΝ – Τ/Α ΚΥΚΛΩΝ – Τ/Α ΛΑΙΛΑΨ – Τ/Α ΕΣΠΕΡΟΣ

Μαρ 16, 2017

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

TMHMA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι.Φ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ

 

Διακήρυξη υπ’ αριθμόν :  Φ. 608.2/ 1 /17 /Σ.452/10 Μαρ 17// ΚΕΦΝ   

 

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Διαγωνισμό μέσω Ανοικτής Διαδικασίας για την Εκποίηση «ως έχουν» των Πρώην Τ/Α ΤΥΦΩΝ – Τ/Α ΚΥΚΛΩΝ – Τ/Α ΛΑΙΛΑΨ – Τ/Α ΕΣΠΕΡΟΣ, με συνολική τιμή εκκίνησης για την υπόψη εκποίηση το ποσό των 123.250,00 Ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27 Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00πμ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 25 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και μέχρι ώρας 13.00.

Περισσότερες πληροφορίες και το κείμενο της διακήρυξης, παρέχονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), με αριθμό καταχώρησης  αναζήτησης (ΑΔΑΜ) της διακήρυξης 17PROC005917596.

 

Με εντολή Διοικητή

Πλοίαρχος (Ο) Β. Ραφτοπούλου ΠΝ

Διευθύντρια Προμηθειών ΚΕΦΝ