ΣΔ με Ενσφράγιστες Προσφορές, Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά,Π/Θ Ξηρών Στοιχείων Ναρκών Αξίας (54.417,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Φεβ 13, 2020