ΣΔ με Ενσφράγιστες Προσφορές, Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Υλικών για Εργασιες Επιθεώρησης Αντλιών BOSCH Κ/Φ τ. ΝΑΥΜΑΧΟΣ, Εκτιμώμενης Αξίας 23.840,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Φεβ 13, 2020