ΣΔ με Ενσφράγιστες Προσφορές, Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Υλικών Συστήματος Καθοδικής Προστασίας Κ/Φ τ. ΜΑΧΗΤΗΣ, Εκτιμώμενης Αξίας 22.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Φεβ 13, 2020