ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, ΠΘ Υλικών Βολών T/L SST-4, Eκτιμώμενης αξίας € 40.950,00 άνευ ΦΠΑ

Ιαν 10, 2020