4ος Επαναληπτικός ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά,Π/Θ Συσκευών Ελ. Ποιότητας Καυσίμου Ε/Π JP-5,Eκτιμώμενης αξίας € 49.400,00 άνευ ΦΠΑ

Ιαν 10, 2020