ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, ΠΘ Υλικών Υποστήριξης Επιθεωρήσεων Επιπέδου W-5 Ηλεκτρομηχανών MTU 6R183 TE52 ΤΠΚ τ.ΡΟΥΣΣΕΝ,Eκτιμώμενης αξίας € 58.102,50,άνευ ΦΠΑ

Νοε 28, 2019