ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, ΠΘ Υλικών Επιθεώρησης Επιπέδου W-6 Κ.Μηχανής τ. MTU 20V538 TΒ91, Eκτιμώμενης αξίας € 36.000,00,άνευ ΦΠΑ

Νοε 22, 2019