Επαναληπτικό ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά,ΠΘ Λυχνιών Υποστήριξης P/E BRIDGEMASTER-E, Eκτιμώμενης αξίας € 51.100,00, άνευ ΦΠΑ

Οκτ 09, 2019