ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, ΠΘ Σπαθών Δρομομέτρου AGILOG Π. Πλοίων, Eκτιμώμενης αξίας € 45.900,00 άνευ ΦΠΑ

Οκτ 04, 2019