Επαναληπτικός ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής Καυστήρων Φ/Γ τ.΄S’, Eκτιμώμενης αξίας € 25.560,00,άνευ ΦΠΑ

Οκτ 01, 2019