ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, ΠΘ Λυχνιών Υποστήριξης P/E BRIDGEMASTER-E, εκτιμώμενης αξίας € 51.100,00, άνευ ΦΠΑ

Σεπ 03, 2019