ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Υλικών Βλαβών Η/Μ SEMT PIELSTIC Φ/Γ τ. ‘S’, εκτιμώμενης αξίας € 58.940,00 άνευ ΦΠΑ

Σεπ 03, 2019