ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, ΠΘ Υλικού Μονάδας Αζώτου ΠΒ OTO BREDA, Eκτιμώμενης αξίας € 30.000,00,άνευ ΦΠΑ

Σεπ 02, 2019