ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά,ΠΘ Υλικών Η/M MWM D232 V12 ΤΠΚ τ.ΛΑΣΚΟΣ-ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ,Eκτιμώμενης αξίας € 59.600,00 άνευ ΦΠΑ

Αυγ 12, 2019