ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά,ΠΘ Αεροφιαλών Υψ. Πίεσης ΤΠΚ τ. ΛΑΣΚΟΣ-ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ,Eκτιμώμενης αξίας € 37.060,00 άνευ ΦΠΑ

Αυγ 12, 2019